Aus den "Woronescher Heften"by Firsowa, Alissa; Firsowa, Jelena Olegowna
  • ​Einleitung (Introduction)
  • ​Dieses Grün (This Green)
  • ​Der Kater (The Cat)
  • ​Der Abendmahlshimmel (Last Supper Sky)
  • ​Am Himmel verirrt (Lost in the Sky)
  • ​Irrsinn (Madness)