Multitude of Voyces 3by Paradis, Maria Theresia von